Về việc xử lý thông tin cá nhân

・Thông tin nhân bạn đăng ký sẽ chỉ được sự dụng trong phạm vi tuyển dụng của công ty chung tôi, ngoài ra không có sư dụng vào mục đich khác. Ngoài ra chúng tôi sẽ không cung cấp những thông tin đó cho bất cứ bên thứ ba nào nếu không có sự đồng ý.

・Chúng tôi có thể liên lạc với bạn bằng điện thoại hoặc e-mail để hướng dẫn về việc tuyển chọn.

・Nếu bạn không đăng ký thông tin cá nhân chính xác, bạn có thể không được tuyển dụng, vì vậy hãy nhập một cách chính xác, tránh sai sót.

・Trong trường hợp có yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, hoặc có yêu cầu chỉnh sửa, xóa những thông tin đó từ chủ nhân, chúng tôi sẽ cung cấp, chỉnh sửa, xóa theo yêu cầu.

・Thông tin cá nhân khi nhập vào biểu mẩu đăng ký sẽ được mã hóa và bảo mật bằng SSL. Xin lưu ý bạn có thể sẽ không truy cập được vào trang web của công ty nếu dùng trình duyệt không hỗ trợ SSL hoặc do cài đặt liên quan đến tường lửa.
Nếu đồng ý với nội dung trên, xin hãy nhấn nút “Đồng ý” bên dưới.

Sau khi chọn “Đồng ý” trình duyệt sẽ chuyển đến trang đăng ký.

Nếu chọn “Không đồng ý” sẽ trở lại trang chủ.